• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Vzdelávanie pedagógov

Školenia pre pedagógov

Školenia pre pedagógov

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ponúka pedagógom širokú paletu akreditovaných vzdelávacích programov. Školenia prebiehajú zážitkovou formou a umožnia pedagógom nielen získať nové vedomosti, ale aj priamo otestovať účinnosť nových metód v rámci workshopov.

Sú určené učiteľom primárneho, nižšieho stredného vzdelávania, nižšieho stredného odborného vzdelávania, stredného odborného vzdelávania, úplného stredného všeobecného vzdelávania, úplného stredného odborného vzdelávania a učiteľom pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľov strednej školy), majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov.

Programy sú vytvorené na základe potrieb pedagógov a sú zastúpené v tematických oblastiach:

- Inovatívne vyučovanie a tvorba Školského vzdelávacieho programu,
- Prierezové témy vo výučbe na 1. a 2. stupni základných škôl,
- Psychologické aspekty vyučovacieho procesu,
- Rozvíjanie gramotnosti na základných školách,
- Vyučovanie pomocou moderných technológií.

Školenia organizujeme LEN na dopyt školy pre minimálny počet 9 pedagógov.
Dopredu nevypisujeme ani miesto ani čas školenia, tieto detaily dohodneme priamo so školou podľa jej požiadaviek.

V prípade záujmu o školenie kontaktujte:

Mgr. Jana Dandelova Mgr. Jana Dandelová
+421 907 891 181
[email protected]
Akreditované školenia
Neakreditované školenia
Video

Akreditované školenia

Psychologické aspekty vyučovacieho procesu
Názov Garant Kredity
Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 5 + 3
Výchovné procesy v škole doc. PhDr. I. Emmerová, PhD. 6 + 3
Inklúzia – alebo škola pre všetkých (od vízie a filozofie, k transformácii a procesom evalvácie) prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. 6 + 3

 

*Kredity a skúška. Záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

Neakreditované školenia

Na dopyt školy organizujeme akékoľvek neakreditované vzdelávanie. Škole sa plne prispôsobíme miestom, časom aj obsahom.

V prípade záujmu o školenie kontaktujte:
Mgr. Jana Dandelová
+421 907 891 181
[email protected]

 

Najčastejšie otázky

Aký typ vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pre pedagógov poskytuje Raabe Akadémia?
Raabe Akadémia realizuje pre pedagógov predovšetkým aktualizačné vzdelávanie, v rozsahu od 20 do 35 vyučovacích hodín. Vyučovanie je preto zväčša naplánované na 4 vyučovacie dni.

Kedy a kde bude vyučovanie prebiehať?
Keďže si uvedomujeme, ako je náročné zabezpečiť zastupovanie pedagógov počas ich neprítomnosti, snažíme sa vyjsť školám čo najviac v ústrety. Prednášky a workshopy sa konajú buď v piatky poobedia a v soboty (zväčša za sebou idúcich týždňoch), alebo ako viacdňové sústredenia v rámci pracovných dní počas prázdnin. Raabe Akadémia ponúka na výber i viacero miest, kde je možné sa vzdelávať.

V prípade, že vás zaujal niektorý z uvedených vzdelávacích programov, stačí si kliknúť na jeho názov, čím sa dostanete k podrobným informáciám o samotnom programe (obsah, ciele, počet získaných kreditov...).

Ak máte záujem prihlásiť seba, prípadne ďalších kolegov, odporúčame vám pozrieť si ponúkané termíny a miesta a následne uviesť vami zvolený variant priamo na prihláške. Ak vám žiadny z termínov nevyhovuje, napíšte nám na adresu [email protected]. Urobíme všetko pre to, aby sme vašim požiadavkám vyhoveli.

Vzdelávanie pedagógov priamo v priestoroch vašej školy.
Ak máte záujem vzdelávať naraz väčšiu skupinu svojich pedagógov, prídeme za vami, priamo do vašej školy, čím sa vyhnete zbytočným nákladom na cestovné, ubytovanie i stravu. Po vzájomnom stretnutí pre vás pripravíme program vzdelávania ušitý na mieru podľa Vašich očakávaní.

Ako bude rozvrhnuté vyučovanie z časového hľadiska?
Vyučovanie bude prebiehať v dvojhodinových vyučovacích blokoch, po ktorých bude nasledovať pätnásťminútová prestávka. V jeden deň bude odučených maximálne 8 vyučovacích hodín. Piatkové prednášky začínajú okolo 13.00 a trvajú približne do 19.00 hod., v sobotu sa vyučovanie začína ráno o 9.00 hod a končí okolo 17.00 hod.

Koľko účastníkov sa predpokladá na jeden vzdelávací program a akou formou bude vzdelávanie prebiehať?
Jedného vzdelávacieho programu sa zvyčajne zúčastní 20 pedagógov. Vzdelávanie prebieha väčšinou prezenčnou formou, tzn. všetci účastníci musia byť na seminári osobne prítomní, čo potvrdia svojim podpisom. Akreditované vzdelávacie podujatia Raabe Akadémie sú kombináciou prednášok a workshopov pod vedením odborného lektora.

Aký je hlavný rozdiel medzi prednáškou a workshopom na vzdelávaní Raabe Akadémie?
Prednáška je základným teoretickým vstupom do praktických ukážok, tvorí menšiu časť celého podujatia. Podstatnou a pre uchádzačov pútavejšou časťou vzdelávania, je workshop. Ide o zážitkovú formu vzdelávania, pričom cieľom je pretaviť získané poznatky do schopnosti použiť ich v praxi. Učitelia (účastníci semináru) si sami v pracovných skupinkách môžu vyskúšať, napr. ako sa realizuje projektové vyučovanie, ako tvoriť zaujímavé didaktické hry a pod.

Na každom vzdelávacom podujatí je dostatok priestoru na zdieľanie vlastných názorov a skúseností s ostatnými účastníkmi. Komunikácia má v Raabe Akadémii prioritné miesto.

Ako bude prebiehať záverečná prezentácia?
Účastníci Raabe seminárov majú po skončení vzdelávania približne mesiac čas na overenie a odskúšanie si získaných vedomostí v praxi. Počas tohto obdobia sa venujú i príprave svojej záverečnej prezentácie. Ešte počas stretnutí dostane každý účastník termín, kedy sa musí dostaviť na dohodnuté miesto a predviesť výsledok svojej práce. Záverečná prezentácia prebieha pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

Úspešným absolvovaním záverečnej prezentácie získava účastník svoje kredity, ktoré môže neskôr vymeniť za kreditový príplatok, prípadne za možnosť zúčastniť sa atestačnej skúšky. Každý úspešný absolvent dostane od Raabe Akadémie doklad (osvedčenie) o úspešnom ukončení vzdelávacieho podujatia.

Cieľom Raabe Akadémie je vzdelávať účastníkov tak, aby vedeli získané informácie a trénované zručnosti čo najefektívnejšie zužitkovať v praxi. A zároveň pripraviť pre účastníkov príjemnú atmosféru a vytvoriť tak priestor pre otvorenú komunikáciu a získavanie nových priateľov.

Video

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info