• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

roadshow

Obchodné a platobné podmienky pre roadshow

Nakupovanie tovaru a objednávanie služieb na našich internetových stránkach www.raabe.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

  • vo všeobecných obchodných a platobných podmienkach a
  • v obchodných a platobných podmienkach platných pre jednotlivé typy produktov a služieb, ktoré sú vypracované v súlade so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami, neodporujú im, len detailnejšie špecifikujú roadshow:

I. Prihláška

1. Objednávateľ sa prihlasuje na roadshow organizovanú predávajúcim prostredníctvom obchodného systému na www.raabe.sk písomnou formou: e-mailom na [email protected] (vrátane objednávky cez e-shop), poštou na adrese Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12 - 14, Bratislava 811 08, telefonicky na čísle 02/32 66 18 50. Takto vykonaná prihláška sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajpceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Objednávateľ svojou objednávkou tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami ako aj s obchodnými a platobnými podmienkami platnými pre jednotlivé typy produktov a služieb predávajúceho.
2. Pri každej prihláške musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov služby, jej popis, počet, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
3. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa ako prevádzkovateľ internetového systému www.raabe.sk v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený účel. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a objednávateľom. Predávajúci neposkytuje osobné údaje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde je povinný poskytnúť osobné údaje podľa zákona. V mene predávajúceho spracúvajú osobné údaje sprostredkovatelia a osobné údaje môžu byť sprístupnené príjemcom a zamestnancom predávajúceho za účelom vybavenia objednávky. Objednávateľ má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Po doručení prihlášky bude táto prihláška zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Objednávateľ zároveň obdrží od predávajúceho potvrdzujúci email o zaevidovaní prihlášky. Od tohto termínu je prihláška záväzná.
5. V prípade, ak objednávateľ po obdržaní potvrdzujúceho emailu zo strany predávajúceho chce prihlášku zmeniť, doplniť alebo zrušiť, môže tak urobiť do 24 hodín po obdržaní potvrdzujúceho emailu a to e-mailom na
[email protected] alebo telefonicky na čísle 02/32 66 18 50.

II.
Dodacie lehoty

1. Termín dodania služby je deň uskutočnenia roadshow.
2. Deň uskutočnenia roadshow určuje predávajúci a tento deň je uvedený pri ponuke roadshow na www.raabe.sk.

III.
Cena a platobné podmienky

Účasť na roadshow je pre objednávateľa bezplatná.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený stornovať prihlášku bez poplatku oznámením predávajúcemu. Prihlášku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom). Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť prihlášku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) služba - roadshow z rôznych dôvodov aj bez uvedenia dôvodu uskutočnená nebude,
b) zmenili sa podmienky poskytnutia služby - roadshow.

V. Reklamácie

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča objednávateľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daná služba vykazovala chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí objednávateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné a platobné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Obchodné a platobné podmienky vstupujú do platnosti od 13.06.2014.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info