• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

pracovné zošity pre deti 5. - 6. rokov

Obchodné a platobné podmienky pre pracovné zošity Zvedavček

Nakupovanie tovaru a objednávanie služieb na našich internetových stránkach www.raabe.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

  • vo všeobecných obchodných a platobných podmienkach a
  • v obchodných a platobných podmienkach platných pre jednotlivé typy produktov a služieb, ktoré sú vypracované v súlade so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami, neodporujú im, len detailnejšie špecifikujú pracovné zošity Zvedavček:

I. Objednávka

1. Objednávateľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.raabe.sk písomnou formou: e-mailom na [email protected] (vrátane objednávky cez e-shop), poštou na adrese Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12 - 14, Bratislava 811 08, telefonicky na čísle 02/32 66 18 50. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajpceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Objednávateľ svojou objednávkou tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami ako aj s obchodnými a platobnými podmienkami platnými pre jednotlivé typy produktov a služieb predávajúceho.
2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
3. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa ako prevádzkovateľ internetového systému www.raabe.sk v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený účel. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a objednávateľom. Predávajúci neposkytuje osobné údaje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde je povinný poskytnúť osobné údaje podľa zákona. V mene predávajúceho spracúvajú osobné údaje sprostredkovatelia a osobné údaje môžu byť sprístupnené príjemcom a zamestnancom predávajúceho za účelom vybavenia objednávky. Objednávateľ má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Objednávateľ zároveň obdrží od predávajúceho potvrdzujúci email o zaevidovaní objednávky a o začatí jej spracovania. Od tohto termínu je objednávka záväzná.
5. V prípade, ak objednávateľ po obdržaní potvrdzujúceho emailu zo strany predávajúceho chce objednávku zmeniť, doplniť alebo zrušiť, môže tak urobiť do 24 hodín po obdržaní potvrdzujúceho emailu a to e-mailom na
[email protected] alebo telefonicky na čísle 02/32 66 18 50.

II.
Dodacie lehoty

1. Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru od 3 do 14 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré typy tovarov nie sú skladom, môže byť dodacia doba dlhšia, o čom predávajúci informuje objednávateľa emailom.
2. Termín dodania služby - bezplatné poradenstvo, ktoré je zabezpečované zákazníkom pracovného zošitu je do 14 dní odo dňa doručenia otázky predávajúcemu. Komunikácia medzi objednávateľom a predávajúcim prebieha písomne e-mailom.
3. Všetky čísla predplatného na pracovný zošit sú zasielané objednávateľovi naraz.

III.
Cena a platobné podmienky

1. Cena tovaru je uvedená na stránke www.raabe.sk pri príslušnom tovare. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena tovaru bude vždy uvedená pri tovare na stránke www.raabe.sk alebo v špeciálnej marketingovej akcii predávajúceho adresovanej objednávateľovi, ktorá má vždy prednosť pred cenami zverejnenými na www.raabe.sk, pokiaľ je to pre objednávateľa výhodnejšie v súlade s podmienkami špeciálnej marketingovej akcie.
2. Pri predplatnom na pracovný zošit Zvedavček poskytuje predávajúci objednávateľovi množstvové zľavy:

Počet predplatených súborov*     Cena za 1 zošit   Balíček pre učiteľku ZDARMA
6 až 20 1,40 € 1 x súbor pracovných zošitov 
21 až 41 1,30 € 2 x súbor pracovných zošitov
41 až 59 1,20 € 3 x súbor pracovných zošitov
60 a viac 1,10 € 4 x súbor pracovných zošitov

   *Súbor obsahuje 6 pracovných zošitov pre 1 dieťa na 1 rok (1 x predplatné)

3. Objednávateľ uhrádza platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne v priestoroch predávajúceho, pri prevzatí tovaru od prepravnej služby predávajúceho, kartou on-line, úhradou cez poštu, bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry na objednaný tovar alebo službu. Splatnosť faktúry na tovar je 14 dní odo dňa jej vystavenia predávajúcim.
4. Iné podmienky splatnosti faktúry a termínov dodania tovaru môžu byť dohodnuté na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej predávajúcemu e-mailom, faxom alebo poštou. Predávajúci má právo žiadosti objednávateľa nevyhovieť. Iné podmienky splatnosti faktúry a termínov dodania sú platné len po ich písomnom akceptovaní zo strany predávajúceho.
5. Ceny tovarov a služieb sú na www.raabe.sk uvádzané vrátane DPH. K cenám tovarov sa následne pri objednávke pripočítava poštovné a balné v súlade s týmito obchodnými a platobnými podmienkami a prípadné zľavy, na ktoré vznikne objednávateľovi nárok (množstvové, špeciálne marketingové, vernostné, ...).
6. Konečná cena tovaru vrátane DPH, poštovného a balného sa zobrazí objednávateľovi pri online nákupe cez objednávkový formulár na e-shope www.raabe.sk/produkty-a-sluzby . Po potvrdení objednávky objednávajúci obdrží od predávajúceho email s celkovým súhrnom objednávky a konečnou cenou.
7. Spôsob dopravy si zvolí objednávateľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Objednávateľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) osobným odberom tovaru v priestoroch predávajúceho (poštovné a balné 0 €),
b) prepravnou spoločnosťou - kuriérom (poštovné a balné 4 € vrátane DPH).
8. Pri objednávke nad 99 € poštovné a balné neúčtujeme bez ohľadu na spôsob dopravy.
9
. Kúpou predplatného je objednávateľ automaticky zaradený do predplatného na nasledujúce ročné predplatné obdobie, v rámci ktorého má objednávateľ nárok na celé predplatné pracovných zošitov v ďalšom kalendárnom roku.
10. Objednávateľ je oprávnený ukončiť predplatné najneskôr 6 týždňov pred uplynutím jeho ročného predplatného. Ukončenie predplatného musí byť predávajúcemu doručené písomne e-mailom, faxom alebo poštou. Telefonické ukončenie predplatného musí byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom). Predávajúci ukončí predplatné objednávateľa posledným dňom pôvodného predplatného.
11. V prípade, ak objednávateľ neukončí predplatné najneskôr 6 týždňov pred uplynutím ročného predplatného, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší kalendárny rok a objednávateľovi je vystavená faktúra na nové predplatné na nasledujúce obdobie.

IV.
Preberanie tovaru

1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese dodania uvedenej na objednávke.
2. Pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
3. Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších poplatkov dohodnutých v zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na objednávateľa, ktorý má tovar v držbe, má objednávateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľní ako tovar predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na objednávateľa.
5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa momentom prevzatia tovaru objednávateľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín po jej potvrdení, oznámením predávajúcemu. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Telefonické stornovanie objednávky musí byť potvrdené písomnou formou (e-mailom). Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU
2. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, objednávateľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť objednávateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí objednávateľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru, ktoré obdržal pri jeho prevzatí. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.
3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností objednávateľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý objednávateľ uhradil za tovar vráti objednávateľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je poskytnutie služby - vzdelávacej aktivity a to 14 dní a menej pred termínom jej uskutočnenia, pokiaľ osobitná zmluva medzi objednávateľom a predávajúcim neustanovuje inak,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
c) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je poskytnutie služby - predplatného v súlade s čl. III bodom 7. - 9.
5. V prípade akceptovania požiadavky objednávateľa na odstúpenie od zmluvy na diaľku po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
c) vystavená cena tovaru bola chybná.

VI. Reklamácie

1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je objednávateľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter reklamácie vyžaduje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.
2. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru alebo používaním tovaru v nevhodných podmienkach zo strany objednávateľa. Z reklamácie sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča objednávateľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí objednávateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

1. Objednávateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected] ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné a platobné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Obchodné a platobné podmienky vstupujú do platnosti od 11.01.2017.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info