• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Vytvorenie komplexného metodického materiálu je kľúčové pre oblasť Človek a svet práce

Pridané: 21.01.2016 10:15:00 Počet zobrazení: 1134

21 Január 2016

Odborné nakladateľstvo RAABE so sídlom v Bratislave od 1. septembra 2015 realizuje spolu s partnermi nadnárodný projekt World of Work, ktorého zámerom je skvalitniť výučbu v rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Súčasťou projektu je i prieskum mapujúci aktuálny stav systému výučby v tejto vzdelávacej oblasti. Ako je na tom Človek a svet práce na Slovensku, v Česku a Nemecku? Čo majú krajiny spoločné a čím sa naopak odlišujú?

Aké typy škôl uskutočňujú výučbu technických predmetov? Koľko hodín týždenne venuje jeden typ školy práve oblasti Človek a svet práce? Aké je vybavenie škôl na výučbu technických predmetov? Konkrétne aké pomôcky školy pri výučbe využívajú? A akým spôsobom získavajú školy prostriedky na zabezpečenie výučby v rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce? Všetky tieto otázky boli, spolu s mnohými ďalšími, predmetom dopytovania v rámci dotazníka. Po skončení zberu údajov, Pedagogická fakulta v Plzni zosumarizovala stav a na základe SWOT analýzy vyhodnotila silné a slabé stránky v jednotlivých krajinách.

Dotazníky vyplnili: Západočeská univerzita v Plzni spolu s ostatnými 5 partnermi: Dr. Josef RAABE Slovensko, Univerzita v Stuttgarte, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, MiNe­MINT e.V., 7. základná škola s materskou školou v Plzni.

1. Postavenie vzdelávacej oblasti Človek a svet práce v rámci vzdelávacích programov
Technické predmety sú zaradené do osnov všetkých typov škôl poskytujúcich základné všeobecné vzdelávanie. Vo všetkých troch krajinách je najväčším problémom nízka hodinová dotácia na predmety zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Na základe dotazníkového prieskumu môžeme vo všetkých krajinách konštatovať aktuálne silnejúcu spoločenskú podporu technického vzdelávania, aktívny prístup aj kreativitu učiteľov. Vzhľadom na zistené slabé stránky v tejto oblasti, ako napr. nízka hodinová dotácia alebo nízka kvalifikácia učiteľov, resp. nedostatočné vybavenie dielní, sa ako možná cesta nápravy tohto stavu javí napríklad: možnosť otvárania voliteľných predmetov či vytváranie projektových aktivít aj mimo hodinovej dotácie. Výsledky prieskumu v tejto súvislosti upozornili partnerov projektu aj na možné riziká, ktorými môžu byť čiastočná nesystematickosť v podpore technického vzdelávania či možný nezáujem žiakov o technické predmety.

2. Obsah vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
Výsledky prieskumu potvrdili relatívnu zhodu tematických okruhov vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vo všetkých troch krajinách (Slovensko, Česko, Nemecko). Poukázali tiež na prílišnú liberalizáciu rámcových a školských vzdelávacích programov v Česku a na Slovensku a nedostatočný obsah aj rozsah technických predmetov pri viacročných gymnáziách. Ako sa v záverečnom zhrnutí píše: „Školy majú možnosť zaradiť do svojich vzdelávacích programov všetky podstatné tematické okruhy. Ich voľba je však limitovaná predovšetkým materiálnymi podmienkami."

3. Príprava učiteľov technických predmetov
V troch zúčastnených krajinách prevažuje názor, že príprava učiteľov na výučbu predmetov vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce je vyhovujúca. Na druhej strane prieskum poukázal na nízky záujem študentov učiteľstva o technické a prírodovedné odbory, pod čo sa popisuje značná multiodborovosť danej oblasti a z toho vyplývajúca zložitosť komplexnej prípravy učiteľov. Aj to má potom za následok, že výučbu technických predmetov na viacročných gymnáziách vedú prevažne učitelia s inou odbornosťou.
Aké sú možnosti zmeny tohto stavu? Respondenti sa zhodli na tom, že cestou by bola napríklad možnosť získať učiteľské kvalifikácie na technické predmety nielen na pedagogických fakultách, ale i na fakultách technických a prírodovedných.

4. Podmienky výučby vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
Pre niektorých možno prekvapivo, ale prieskum potvrdil relatívne dobré materiálne podmienky na výučbu tematického celku Práca s materiálmi, na druhej strane sa však respondenti zhodli na nie vyhovujúcom vybavení na školách pre ostatné oblasti v rámci Človek a svet práce. To neprekoná ani identifikované nadšenie a aktívny prístup učiteľov, ktorí uvádzali v dotazníku respondenti. Podľa nich je v školách málo využívaná možnosť realizovať výučbu aj mimo priestorov školy, napr. u partnerov, vo vedeckých centrách... V tejto súvislosti všetci upozornili na hroziacu frustráciu učiteľov ako následok nedostatočného finančného aj materiálového vybavenia výučby. A to predovšetkým na Slovensku a v Česku.

5. Externá spolupráca
Externá spolupráca v troch zúčastnených krajinách je nízka (myslí sa tým spolupráca napr. s vedeckými centrami, múzeami, strednými odbornými školami a podobne). Aj v tejto súvislosti respondenti upozornili zhodne na možnosť realizovať výučbu aj mimo priestorov školy, hoci súčasne priznali aj riziká tohto spôsobu výučby. A síce: výučba mimo objektov školy nebude plne korešpondovať so vzdelávacími programami a nebude vhodne metodicky vedená.

6. Metodické materiály
Partneri – respondenti prieskumu – sa zhodli na absencii akéhokoľvek systematického vydávania učebných materiálov pre oblasť Človek a svet práce (učebnice, metodické príručky, pracovné listy). Materiálom, s ktorými dnes učitelia pracujú na školách, chýba systematickosť, a teda nepokrývajú všetky oblasti Človek a svet práce, príp. sú zastarané. Práve v tomto bode sa respondenti zhodli na potrebe rozvinúť aktívnu spoluprácu nakladateľstiev s pedagogickými fakultami, s centrami a učiteľskými asociáciami pri tvorbe a vydávaní učebných materiálov do budúcnosti. Ako prieskum potvrdil, v tomto môžu byť nápomocní samotní učitelia, ktorí môžu pomôcť vlastnou aktivitou pri vytváraní študijných materiálov.

Zhrnutie
Práve vytvorenie komplexného metodického materiálu pre učiteľov vzdelávacej oblasti Človek a svet práce je kľúčovým cieľom v rámci projektu World of Work. Ako úvodný prieskum ukázal, požadované výučbové materiály by mali mať predovšetkým charakter námetov na činnosti, výrobky, experimenty so sprievodnými metodickými poznámkami.

Obsah teoretickej časti by mal byť rozdelený na kapitoly:
• Drevo, kovy a plast (od nápadu k výrobku)
• Človek, technika a elektrina
• Človek a práca
• Rodina a domácnosť

Kompletnú súhrnnú správu o stave vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na Slovensku, v Čechách a Nemecku si môžete pozrieť TU.

 

logo Erasmus+Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Číslo projektu: 2015-1-SK01-KA201-008942, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info