• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Vydávame novú metodiku pre MŠ - vypracovanú už v súlade s novým ŠVP pre materské školy

Pridané: 20.04.2015 14:45:00 Počet zobrazení: 7505

20 Apríl 2015

Už viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy Komplexný materiál aktivít spracovaný podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE pod názvom Svet škôlkara v už v máji 2015 ako nenahraditeľný pomocník pre riaditeľky a učiteľky v MŠ.

Sprievodca aktivitami - Svet škôlkara - ponúka riaditeľkám a učiteľkám v materskej škole praktické aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. RAABE svojim zákazníkom v duchu svojej filozofie aj tentokrát garantuje vysokú kvalitu spracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí – a to najmä vďaka autorskému tímu, ktorý RAABE pri tvorbe diela oslovilo.

Garantmi diela sú totiž tvorcovia nového štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ - prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. a doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., ktorí dielo odborne posúdili a uznali, že je v súlade s novým ŠVP. Autormi aktivít pre jednotlivé vzdelávacie oblasti sú samotní autori, ktorí sa podieľali na zostavení nového ŠVP pre MŠ.

ODBORNÁ GARANCIA - TVORCOVIA NOVÉHO ŠVP PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Garanti:       

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Hlavní autori:

doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
prof. Ladislav Čarný, akad.mal.
Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autori:            

doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Mgr. Andrea Benková
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
PaedDr. Renáta Pondelíková
Mgr. Dana Masaryková, PhD.

 svet skolkara kompletVzhľadom na rozsiahlosť tematiky, vychádza dielo Svet škôlkara v troch častiach:

  • Prvá časť obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA a MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI.
  • Druhá časť obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A SVET PRÁCE.
  • Tretia časť obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť UMENIE A KULTÚRA a ZDRAVIE A POHYB.

Všetky časti plánuje nakladateľstvo RAABE vydať v máji 2015, aby sa učiteľkám v MŠ dostali do rúk čo najskôr, so zámerom uľahčiť im prípravu na výučbu v MŠ od septembra 2015.

Z obsahu jednotlivých častí vyberáme:

svet 1JAZYK a KOMUNIKÁCIA
• posilnenie tých stránok jazyka, ktoré sú dôležitým predpokladom úspešného budúceho rozvoja gramotnosti detí a neskôr žiakov,
• prispieva k rozvoju hovorenej podoby jazyka a komunikácie, stimulácii vývinu reči na úrovni všetkých jej zložiek – slovnej zásoby, súvislého, gramaticky správneho, spisovného a sociálne primeraného vyjadrovania sa,
• rozvíja všetky významné predpoklady vývinu gramotnosti (rozvíja počúvanie a porozumenie čítaného textu, chápanie významu a funkcií písanej reči, uvedomovanie si vzťahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka) tak na úrovni jej obsahových ako aj formálnych aspektov.

MATEMATIKA a PRÁCA S INFORMÁCIAMI
• návody na aktivity ako v súlade s novým ŠVP poskytnúť deťom v MŠ základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších vzdelávacích stupňoch,
• rozvoj logického myslenia dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj rozvoj základov algoritmického myslenia.

svet 2

ČLOVEK A PRÍRODA
• počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti detí,
• návody na aktivity, ako viesť deti k vyjadrovaniu ich predstáv o predmetoch, javoch a situáciách,
• podnetné, stimulujúce situácie, ktoré vzbudzujú u detí snahu poznávať prírodné reálie, so zámerom systematizovať ich skúsenosti a vytvárať zmysluplné poznanie o fungovaní sveta,
• pomáha deťom uchopiť základné prírodovedné pojmy.

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

• aktivity, ktoré vedú deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch,
• súčasťou obsahu je aj časť prosociálnej výchovy, ktorá sa orientuje na rozvíjanie osobnostných charakteristík dieťaťa, osvojovanie si kultivovaného správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti.

ČLOVEK A SVET PRÁCE

• utvára a rozvíja základné zručnosti dieťaťa, so zámerom docieliť, aby deti zvládali úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote.

svet 3

 

UMENIE A KULTÚRA
• obsah rozdelený na aktivity v rámci hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy - presne v duchu rozdelenia vzdelávacích oblastí v rámci nového ŠVP,
• aktivity, ako rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku,
• cez aktivity dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami vyjadrovali svoju fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej kultúry.

ZDRAVIE A POHYB

• súbor aktivít, ktoré deťom poskytnú základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení vedú deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností,
• pohyb sa chápe ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku.

VIAC INFORMÁCIÍ O DIELE SVET ŠKÔLKARA nájdete tu.

Nakladateľstvo RAABE prináša možnosť využitia zvýhodnených cien:

 

Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:

Cena s DPH:

Bežná cena za jednu časť z diela Svet škôlkara
65,00 €
Pri kúpe 2 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 20%
104,00 € (cena po zľave)
Pri kúpe 3 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 30%
136,50 € (cena po zľave)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info