• Hlasovanie spustené
 • Učiteľ nie je Google 5
 • diabetes
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

TS Škola a rozvod rodičov: Všetko, čo by mali učitelia vedieť o rozvode

Pridané: 29.01.2015 14:45:00 Počet zobrazení: 812

29 Január 2015

Komplexná príručka učiteľa o tom, ako zvládnuť komunikáciu so žiakom a jeho rodičmi uprostred rozvodu: Čo je pre učiteľov užitočné vedieť o rozvode? Ako sa prežívanie rozvodu môže prejaviť v správaní dieťaťa v škole? Nakoľko môže práve škola žiakovi pomôcť prekonať rozvod rodičov čo najlepšie? A ako má učiteľ vôbec zvládnuť komunikáciu s rozvádzajúcim sa rodičom? Odpovede na všetky tieto otázky, a ešte omnoho viac, prináša nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, spol. s r. o., ktoré vydáva odbornú publikáciu s názvom Škola a rozvod rodičov.

Rozvod rodičov je pre väčšinu detí psychickou traumou, ktorej dôsledky môžu u nich pretrvávať až do dospelosti. Deti si ho neželajú a to, akým spôsobom a v akej miere ovplyvní ich ďalší život, je veľmi individuálne a záleží od mnohých faktorov. Dospelí môžu a mali by sa snažiť zmierniť deťom ich bolesť a obmedziť negatívny dosah rozvodu na ich psychiku.
„Práve toto bolo naše východisko, keď sme o vydaní brožúry s tematikou rozvodu začali uvažovať. Ako odborné nakladateľstvo, ktoré vydáva rôzne pomôcky pre učiteľov a iných pedagogických zamestnancov, nemôžeme zostať stáť bokom pri riešení takého závažného problému, akým stúpajúca rozvodovosť na Slovensku je," hovorí Monika Oravská, riaditeľka odborného nakladateľstva RAABE. „Záleží nám na tom, aby mali učitelia dobré podmienky na výkon svojho náročného povolania. Sú totiž nielen tými, kto vzdeláva naše deti. Sú to oni, kto trávi s deťmi v školách väčšinu času. Ich dosah je aj preto nesmierny. Sme presvedčení o tom, že ak im ponúkneme odborné materiály a priblížime im možné spôsoby, ako postupovať v zložitých situáciách, uľahčíme im prácu."

O knihe: Škola a rozvod rodičov

Brožúra Škola a rozvod rodičov sa zaoberá psychologickým aj právnym aspektom rozvodu. Ide o komplexne spracovanú problematiku rozvodov, ktorá popisuje všetky (tie najčastejšie) problémy vznikajúce v súvislosti s rozvodom, s ktorými sa môže učiteľ v praxi stretnúť. V oblasti psychiky platí jedna dôležitá zásada: „Akokoľvek je rodinná kríza záležitosť osobná a citlivá, nemožno k nej pristupovať bez zreteľa na širšie sociálne prostredie. Problémy, o ktorých by sa zdalo, že majú zostať diskrétne vo vnútri rodinnej bunky, ovplyvňujú myslenie a prežívanie zúčastnených a prirodzene sa prejavujú v správaní členov rodiny s inými ľuďmi. Dieťa nevstupuje do kontaktu len s užšou rodinou, je členom širších skupín: skupiny rovesníkov, školskej triedy, školy, krúžkov. A práve tie mu v čase rozvodu poskytujú útočisko a istú dávku bezpečia, že napriek problémom sa niektoré veci nemenia a zostávajú stabilné," hovorí o východiskách novej publikácie určenej pre školy PhDr. Jarmila Tomková, jedna z autoriek brožúry. A dodáva: „Na to, aby učitelia vedeli, ako dieťa podporiť, je užitočné lepšie porozumieť psychosociálnym procesom, ktoré vstupujú do hry pri rozvode."
Druhá časť publikácie je venovaná právnym aspektom rozvodu. „Keďže rodičia pri presadzovaní svojich práv v rozvodovom konaní, ale aj po rozvode často využívajú práve prostredie školy na zasahovanie do práv druhého rodiča, je dôležité poznať možné úpravy výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom," upozorňuje Mgr. Eva Braxatorisová, autorka právnej časti novej publikácie. „Vyznať sa v spleti predpisov a rozhodnutí súdov nemusí byť vôbec jednoduché. Ak by škola zasiahla do práv rodiča nevhodným spôsobom, i keď na podnet druhého rodiča, neznalosť by v tomto prípade školu neospravedlňovala. Aj z dôvodu lepšej prehľadnosti v tejto zložitej problematike ponúkame učiteľom niekoľko príkladov z prostredia škôl, s ktorými sa môžu v praxi stretnúť," povedala.
Brožúru Škola a rozvod rodičov vydáva nakladateľstvo RAABE ako pokračovanie úspešnej edície Riešenie problémov v školskom prostredí, venovanej vybraným problémom z pedagogickej praxe. Edíciu tvoria 4 brožúry: Manažment triedy, Šikanovanie v škole, Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy, Škola a rozvod rodičov. „Záleží nám na kvalitnom vzdelávaní, sme presvedčení o tom, že len v zdravom prostredí triedy, resp. školy sa môže naplno rozvíjať študijná i pracovná úspešnosť žiakov. Tam, kde je klíma akokoľvek narušená, prestáva fungovať základná výchovno-vzdelávacia funkcia školy a pedagogický efekt je minimálny," konštatuje Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

Čo ste možno nevedeli alebo ukážky z brožúry ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV:

Čo dieťaťu proces adaptácie na rozvodové zmeny KOMPLIKUJE?

 • Najškodlivejšie pre deti býva:
 • Nešetrne sprostredkovaná informácia o tom, že sa rodičia idú odlúčiť, rozviesť.
 • Nedostatok informácií o tom, čo sa ide diať, zahmlievanie či protichodné informácie.
 • Nedostatočné sprevádzanie a opora, málo času stráveného s dieťaťom.
 • Manipulovanie partnerom prostredníctvom dieťaťa/očierňovanie partnera.
 • Zákaz kontaktu s partnerom (výnimku tvorí ohrozenie bezpečia dieťaťa).
 • Prenášanie viny na dieťa.
 • Prejavy úplnej bezmocnosti rodičov pred dieťaťom, citové zrútenie.
 • Tabu témy, vyhýbanie sa téme, tvárenie sa „akoby nič".


Čo dieťaťu proces adaptácie na rozvodové zmeny UĽAHČUJE?

Uistenie dieťaťa, že:

 • za to nemôže,
 • o rodiča nepríde,
 • ho budú mať obidvaja rodiča stále radi,
 • dospelí sa postarajú o to, aby to všetko všetci zvládli.


Ako môže učiteľ ZAREGISTROVAŤ, že v živote žiaka dochádza k vážnej životnej situácii?

 • Dieťa sa cíti výrazne zle, je pre neho náročné zvládať to, čo obvykle zvládlo „ľavou zadnou".
 • Výraznejšie zmeny školského výkonu.
 • Výraznejšia nesústredenosť, dieťa je akoby „mimo" — zahľadené, mysľou inde.
 • Nedbanlivosť pri úprave a starostlivosti o pomôcky.
 • Pasivita, apatia počas vyučovania aj prestávok, v školskom klube detí.
 • Zvýšená, neprimeraná či situačne nepriliehavá emočná reaktivita na podnety.
 • Hnev, agresivita voči okoliu alebo obrátená k sebe samému.
 • Zvýšená úzkosť — dieťa je napäté, strnulé, málo spontánneho prejavu (smiechu, hier).
 • Je tichšie, mĺkvejšie alebo, naopak, je jeho prejav priveľmi dynamický či hlučný.
 • Dieťa sa sťažuje na bolesti (hlavy, bruška).
 • Psychosomatické príznaky sú zjavné (častejšie chodenie na toaletu, dýchavičnosť...).
 • Regres, napr. pomočovanie, nesamostatnosť.
 • Smútok, rozladenosť.
 • Znížená sebaúcta, nižšie sebavedomie, váhavosť, tichší hlas, výraznejšie vzdávanie sa.
 • Neistota v sociálnych situáciách, ústup z rovesníckych vzťahov, stiahnutie sa do úzadia.
 • Nervozita, neurotické automatizmy (obhrýzanie nechtov, škrabanie...).
 • Výrazné zmeny v hmotnosti či v celkovom fyzickom vzhľade.
 • Rany na tele, ktoré sú typické pre sebapoškodzovanie.
 • Detské strachy a fóbie.
 • Dieťa je výraznejšie unavené, nevyspaté. Môžu ho trápiť zlé sny alebo poruchy.


Rozhovor učiteľa so žiakom alebo čo rozhodne nerobiť!

Nevolajte si dieťa na rozhovor medzi štyrmi očami s tým, že sa s ním chcete o niečom porozprávať a následne sa ho pýtať, čo sa u nich doma deje a ako to zvláda! Priama konfrontácia dieťaťa bez toho, aby si samo vybralo, či o tom chce hovoriť, alebo nie, nie je vôbec vhodná. Mohlo by mať pocit, že je vypočúvané, akoby urobilo niečo zlé.

Podľa: PhDr. Jarmila Tomková, Mgr. Eva Braxatorisová: Škola a rozvod rodičov, RAABE, 2014

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info