• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS Prestaňme pripravovať len na skúšky! Pripravujme na skutočný svet práce!

Pridané: 16.11.2015 16:30:00 Počet zobrazení: 779

16 November 2015

V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú. Časť problému tkvie v tom, že učitelia majú obmedzený prístup k metodickým materiálom, ktoré by im pomohli zdôrazniť to, čo je dôležité. Navyše väčšina učebných osnov je zameraných len na úspešné zloženie skúšok, v dôsledku čoho sa učitelia zameriavajú striktne len na to, aby splnili vzdelávacie štandardy a očakávania študentov, učiteľov a rodičov. Príprava na skutočný svet práce je tak často mimo reality.

So zámerom vyrovnať sa s týmto problémom, začalo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko 1. septembra 2015 realizovať nadnárodný projekt s názvom World of Work, ktorý je financovaný s podporou Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.

Projekt spája snahu 7 organizácií z 3 európskych krajín (Slovenska, Českej republiky a Nemecka), aby spoločne vytvorili inovatívne metodické materiály a online platformu na zvýšenie dôležitosti a kvality predmetov súvisiacich so vzdelávacou oblasťou Človek a svet práce na druhom stupni ZŠ.

„Veríme, že proces získavania zručností kariérneho povedomia začína dlho pred tým, ako sa žiaci rozhodnú pre typ vzdelávania, v ktorom by radi pokračovali na vyššom vzdelávacom stupni. Jeden z najefektívnejších spôsobov vyrovnania sa s nízkou úrovňou dosiahnutého vzdelania, skorým odchodom zo školy a následnou nezamestnanosťou mládeže je podporovať rozvoj inovácií a kooperácie medzi školami, univerzitami a podnikateľským sektorom a dosiahnuť udržateľné výsledky v zvyšovaní kvality školského vzdelávania. Projekt sa navyše bude snažiť vyrovnať s údajným nedostatkom zdrojov a nedostatočnou úrovňou špecifických kompetencií medzi učiteľmi v tejto vzdelávacej oblasti," predstavila východiská projektu World of Work Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstvo RAABE Slovensko.

Komu je projekt World of Work určený?
Cieľovou skupinou projektu World of Work sú učitelia druhého stupňa ZŠ, ktorí učia predmety vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, a taktiež žiaci a rodičia. Očakáva sa, že do rozličných aktivít tohto projektu sa zapojí viac ako 4800 žiakov z druhého stupňa ZŠ, učiteľov a rodičov.

„Veríme, že projekt World of Work výrazne ovplyvní vzdelávací systém, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, prostredníctvom výmeny vedomostí a skúseností medzi školami, univerzitami, vedeckými združeniami a firmami," zdôraznila Mira Schrimpelová.

Učitelia sa môžu už teraz registrovať do projektu TU.

Ciele a aktivity projektu World of Work:
• Vytvoriť prieskum, ktorý sa týka dobrých praktík a hlavných výziev, s ohľadom na zabezpečenie predmetov súvisiacich so svetom práce v partnerských, ako aj v ďalších krajinách.
• Navrhnúť, vyvinúť, otestovať a validovať inovatívne metodické materiály pre učiteľov v predmetoch súvisiacich s oblasťou Človek a svet práce na druhom stupni ZŠ.
• Zorganizovať a zrealizovať 64 tvorivých dielní pre učiteľov a žiakov, zameraných na praktickú ukážku, ako aplikovať metodické materiály WOW.
• Vyvinúť video, ktoré bude slúžiť ako praktická inštruktáž o spôsoboch, ako môžu byť metodické materiály využité v kurikule a pri mimoškolských aktivitách.
• Vytvoriť a spustiť online platformu, na ktorej budú prístupné všetky materiály v štyroch jazykových mutáciách, čo umožní využívanie a udržateľnosť výstupov projektu v budúcnosti.
• Zorganizovať konferenciu pre národných a medzinárodných účastníkov, ktorej cieľom bude šíriť výsledky projektu.

Partneri projektu World of Work
Projekt prebieha pod vedením odborného nakladateľstva RAABE so sídlom v Bratislave – v spolupráci so Západočeskou univerzitou v Plzni (Česko), Universtität Stuttgart (Nemecko) a občianskym združením Mine MINT e.V. (Nemecko). S dôrazom na aktuálnosť a následnú využiteľnosť v praxi sa na projekte podieľajú aj vybrané školy zo Slovenska a Čiech, ktoré po celú dobu trvania projektu budú overovať projektové zámery vo vzťahu s reálnymi potrebami školskej praxe – Základná škola s materskou školou Udiča (Slovensko), Súkromná stredná a umelecká škola dizajnu (Slovensko) a 7. základná škola a materská škola Plzeň (Česko).

Bližšie informácie o všetkých partneroch projektu nájdete TU.

Výsledky projektu World of Work
Výstupom medzinárodného projektu budú:
• metodická príručka pre učiteľov vzdelávacej oblasti Človek a svet práce,
• online platforma pre učiteľov vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, žiakov a okrajovo aj ich rodičov, obsahujúca metodické materiály, inštruktážne videá, popisy a iné praktické materiály, vrátane prepojenia na sociálne siete – a to v štyroch jazykových mutáciách (v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku).

Dodajme, že výsledky prieskumu – prvej časti projektu World of Work – ohľadom dobrých praktík a hlavných výziev na zabezpečenie predmetov súvisiacich so svetom práce v partnerských, ako aj v ďalších krajinách, bude RAABE Slovensko prezentovať ešte v tomto kalendárnom roku po jeho ukončení a spracovaní všetkých získaných údajov.

Viac informácií o medzinárodnom projekte World of Work nájdete TU.

 

Partneri projektu World of Work

Dr. Josef RAABE Slovensko (Slovensko)
RAABENakladateľstvo RAABE bolo založené na Slovensku v roku 1999 ako organizačná zložka českého nakladateľstva. V januári 2005 nastalo osamostatnenie a odvtedy firma pôsobí ako spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo je členom skupiny Klett, ktorá je dnes jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. Skupina Klett sídli v Stuttgarte v Nemecku. So svojimi 58 spoločnosťami v 37 lokalitách v 14 krajinách je skupina Klett jednou z popredných vzdelávacích spoločností v Európe. RAABE poskytuje kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a tiež pre všeobecných a odborných lekárov. Zámerom nakladateľstva je byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom pri riešení špecifických i každodenných potrieb manažmentu škôl, ich pedagogických a odborných zamestnancov. Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný šťastný žiak sú víziou firmy RAABE, ktorá vydáva odborné publikácie a materiály, metodiky, časopisy, pracovné zošity. Samozrejmosťou sú odborné vzdelávanie a osobné konzultačné služby. S obľúbenými učebnými materiálmi pre učiteľov a pracovnými zošitmi pre žiakov sa firme darí úspešne spájať tradičné a moderné vyučovacie metódy. Všetky materiály vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podkladmi zastupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v školských laviciach.

Západočeská univerzita v Plzni (Česko)
Západočeská univerzita v PlzniZápadočeská univerzita v Plzni je jedinou verejnou vysokoškolskou inštitúciou sídliacou v Plzenskom kraji. Univerzita má deväť fakúlt s viac ako 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy vyššieho vzdelávania. Takmer 14-tisíc študentov si môže vybrať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programov. Západočeská univerzita v Plzni má významné postavenie medzi univerzitami v Českej republike i v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Svoju tradíciu európskeho vysokoškolského vzdelávania upevnila na sklonku roku 2012 aj získaním certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), ktorý potvrdzuje, že študijné prostredie na tejto univerzite plne zodpovedá európskym štandardom. Pedagogická fakulta ako súčasť univerzity rozvíja široké spektrum programov v rámci celoživotného vzdelávania, hlavne programov zameraných na ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Universität Stuttgart (Nemecko)
Univerzita StuttgartUniversität Stuttgart bola založená v roku 1829. Pýši sa bohatou históriou, v ktorej treba vyzdvihnúť úzku kooperáciu technických a humanitných vied na jej pôde. V rámci svojich 10 fakúlt zamestnáva viac ako 5100 zamestnancov a študuje tu takmer 20 000 študentov. Vo svojom portfóliu ponúka až 56 študijných programov a 20 programov pre postgraduálne štúdium. Univerzita sa nachádza priamo v centre najväčšieho high-tech regiónu Európy, obklopená viacerými renomovanými výskumnými centrami a globálnymi hráčmi, akými sú Daimler alebo IBM. Jedna z najdôležitejších činností univerzity, ktorá súvisí s projektom World of Work, sú aktivity Fehling-Lab Univerzity v Stuttgarte, časti chemickej fakulty, ktorá je školským laboratóriom pre prírodné vedy, obzvlášť chémiu. Taktiež je centrom ďalšieho vzdelávania pre učiteľov chémie pod vedením Univerzity v Stuttgarte a Pedagogickej Univerzity v Ludwigsburgu.

MiNe-MINT e.V. (Nemecko)
MINE MINTMINT – Mathematik - Informatik - Naturwissenschaften - Technik je občianske združenie so sídlom v Stuttgarte, zoskupujúce inštitúcie aj osoby, ktorého hlavným zámerom je prebudiť a podporovať záujem žiakov v nemeckých školách o prírodné vedy. Organizácia rozvíja rôzne projekty pre žiakov od piatej do dvanástej triedy, primárne ako extrakurikulárne aktivity prostredníctvom vrstovníckeho mentoringu, workshopy pre učiteľov, mobilné laboratóriá alebo prednáškové programy. Všetky programy sa konajú počas akademického roka. Študenti sa zväčša pridajú k programu na začiatku školského roku v septembri a pokračujú v ňom, kým nepostúpia na ďalšiu akademickú úroveň, čo znamená počas 1 – 3 rokov. Učitelia MiNe-MINT často slúžia ako tréneri pre študentské tímy súťažiace v regionálnych, celonárodných alebo medzinárodných vedeckých a technologických súťažiach. MiNe-MINT taktiež organizuje semináre pre učiteľov prírodných vied a technických predmetov.

Základná škola s materskou školou Udiča (Slovensko)
ZŠ UdičaZákladná škola v obci Udiča má bohatú históriu. Samostatným právnym subjektom je od 1. 7. 2002. Jej zriaďovateľom je obec Udiča. Je to škola s desiatimi triedami základnej školy, dvoma oddeleniami školského klubu detí a troma triedami materskej školy. Od 1. januára 2006 sa výrazne zmenilo postavenie školy. Stala sa spojenou školou s názvom Základná škola s materskou školou Udiča. Navštevujú ju žiaci z Udiče a priľahlých spádových obcí Prosné, Uhry, Upohlav a ďalej žiaci z Považskej Bystrice. Cieľom školy je podpora kvality v predškolskom a základoškolskom vzdelávaní prostredníctvom poskytovania špecializovanej starostlivosti o deti s postihnutím. Využíva pri tom alternatívne metódy výučby, pozornosť venuje environmentálnej výučbe a rozličným vzdelávacím, kultúrnym a športovým podujatiam.

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (Slovensko)
SSUŠDSúkromnú strednú umeleckú školu dizajnu založil v roku 1998 akademický maliar Bohumil Bača. Škola získala všetky oprávnenia na poskytovanie úplného stredného odborného umeleckého vzdelania s maturitou a od roku 2010 aj vyššieho odborného pomaturitného štúdia, ukončeného absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS. – Diplomovaný špecialista. Škola ponúka vzdelávací program v štvorročnom štúdiu s rôznymi odbornými zameraniami, ako napr.: grafika vizuálnych komunikácií, odevný a textilný dizajn, fotografia, filmová a mediálna tvorba, animovaná tvorba, manažment umenia a dizajnu. V rámci duálneho vzdelávania škola aktívne pracuje na realizácii Centra odborného vzdelávania a prípravy dizajnu a multimédií. Chce tak zabezpečiť plynulý prechod študentov a absolventov do praxe, rozšíriť spoluprácu s firmami a zvýšiť šance žiakov na lepšie postavenie na trhu práce.

7. základná škola a materská škola Plzeň (Česko)
ZŠ BrněnskáVýučba v 7. základnej škole v Plzni sa začala v školskom roku 1991 – 1992. Ako jediná škola v plzenskej štvrti Vinice slúži zároveň aj ako kultúrne, sociálne aj vzdelávacie centrum. Jej súčasťou je aj materská škola. V 1. až 9. ročníku základnej školy sa vzdeláva približne 460 žiakov. Súčasťou školy sú tiež dve prípravné triedy. Materskú školu navštevuje 104 žiakov. Výučba v základnej škole je realizovaná v 21 učebniach. Škola má 26 učební, z ktorých väčšina slúži ako kmeňové učebne. Laboratóriá a špeciálne učebne sú určené na výučbu špecializovaných predmetov ako fyzika, chémia, informatika, pracovné vyučovanie a hudobná výchova. Ich vybavenie korešponduje so špecializáciou a zameraním na rozvíjanie praktických zručností žiakov. Praktické aktivity, hodiny varenia sú vyučované v špeciálnych priestoroch. Tréningová kuchyňa je pre žiakov dostupná od roku 2007.

 

Erasmus +Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Číslo projektu: 2015-1-SK01-KA201-008942, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info