• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Prestaňme pripravovať len na skúšky! Pripravujme na skutočný život!

Pridané: 13.11.2015 14:45:00 Počet zobrazení: 1463

13 November 2015

V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú. Časť problému tkvie v tom, že učitelia majú obmedzený prístup k metodickým materiálom, ktoré by im pomohli zdôrazniť to, čo je dôležité. Navyše väčšina učebných osnov je zameraných len na úspešné zloženie skúšok, v dôsledku čoho sa učitelia zameriavajú striktne len na to, aby splnili vzdelávacie štandardy a očakávania študentov, učiteľov a rodičov. Príprava na skutočný svet práce je tak často mimo reality.

So zámerom vyrovnať sa s týmto problémom, začalo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko 1. septembra 2015 realizovať nadnárodný projekt s názvom World of Work, ktorý je financovaný s podporou Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.

Projekt spája snahu 7 organizácií z 3 európskych krajín (Slovenska, Českej republiky a Nemecka), aby spoločne vytvorili inovatívne metodické materiály a online platformu na zvýšenie dôležitosti a kvality predmetov súvisiacich so vzdelávacou oblasťou Človek a svet práce na druhom stupni ZŠ.

„Veríme, že proces získavania zručností kariérneho povedomia začína dlho pred tým, ako sa žiaci rozhodnú pre typ vzdelávania, v ktorom by radi pokračovali na vyššom vzdelávacom stupni. Jeden z najefektívnejších spôsobov vyrovnania sa s nízkou úrovňou dosiahnutého vzdelania, skorým odchodom zo školy a následnou nezamestnanosťou mládeže je podporovať rozvoj inovácií a kooperácie medzi školami, univerzitami a podnikateľským sektorom a dosiahnuť udržateľné výsledky v zvyšovaní kvality školského vzdelávania. Projekt sa navyše bude snažiť vyrovnať s údajným nedostatkom zdrojov a nedostatočnou úrovňou špecifických kompetencií medzi učiteľmi v tejto vzdelávacej oblasti," predstavila východiská projektu World of Work Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstvo RAABE Slovensko.

Komu je projekt World of Work určený?
Cieľovou skupinou projektu World of Work sú učitelia druhého stupňa ZŠ, ktorí učia predmety vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, a taktiež žiaci a rodičia. Očakáva sa, že do rozličných aktivít tohto projektu sa zapojí viac ako 4800 žiakov z druhého stupňa ZŠ, učiteľov a rodičov.

„Veríme, že projekt World of Work výrazne ovplyvní vzdelávací systém, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, prostredníctvom výmeny vedomostí a skúseností medzi školami, univerzitami, vedeckými združeniami a firmami," zdôraznila Mira Schrimpelová.

Učitelia sa môžu už teraz registrovať do projektu TU.

Ciele a aktivity projektu World of Work:
• Vytvoriť prieskum, ktorý sa týka dobrých praktík a hlavných výziev, s ohľadom na zabezpečenie predmetov súvisiacich so svetom práce v partnerských, ako aj v ďalších krajinách.
• Navrhnúť, vyvinúť, otestovať a validovať inovatívne metodické materiály pre učiteľov v predmetoch súvisiacich s oblasťou Človek a svet práce na druhom stupni ZŠ.
• Zorganizovať a zrealizovať 64 tvorivých dielní pre učiteľov a žiakov, zameraných na praktickú ukážku, ako aplikovať metodické materiály WOW.
• Vyvinúť video, ktoré bude slúžiť ako praktická inštruktáž o spôsoboch, ako môžu byť metodické materiály využité v kurikule a pri mimoškolských aktivitách.
• Vytvoriť a spustiť online platformu, na ktorej budú prístupné všetky materiály v štyroch jazykových mutáciách, čo umožní využívanie a udržateľnosť výstupov projektu v budúcnosti.
• Zorganizovať konferenciu pre národných a medzinárodných účastníkov, ktorej cieľom bude šíriť výsledky projektu.

Partneri projektu World of Work
Projekt prebieha pod vedením odborného nakladateľstva RAABE so sídlom v Bratislave – v spolupráci so Západočeskou univerzitou v Plzni (Česko), Universtität Stuttgart (Nemecko) a občianskym združením Mine MINT e.V. (Nemecko). S dôrazom na aktuálnosť a následnú využiteľnosť v praxi sa na projekte podieľajú aj vybrané školy zo Slovenska a Čiech, ktoré po celú dobu trvania projektu budú overovať projektové zámery vo vzťahu s reálnymi potrebami školskej praxe – Základná škola s materskou školou Udiča (Slovensko), Súkromná stredná a umelecká škola dizajnu (Slovensko) a 7. základná škola a materská škola Plzeň (Česko).

Bližšie informácie o všetkých partneroch projektu nájdete TU.

Výsledky projektu World of Work
Výstupom medzinárodného projektu budú:
• metodická príručka pre učiteľov vzdelávacej oblasti Človek a svet práce,
• online platforma pre učiteľov vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, žiakov a okrajovo aj ich rodičov, obsahujúca metodické materiály, inštruktážne videá, popisy a iné praktické materiály, vrátane prepojenia na sociálne siete – a to v štyroch jazykových mutáciách (v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku).

Dodajme, že výsledky prieskumu – prvej časti projektu World of Work – ohľadom dobrých praktík a hlavných výziev na zabezpečenie predmetov súvisiacich so svetom práce v partnerských, ako aj v ďalších krajinách, bude RAABE Slovensko prezentovať ešte v tomto kalendárnom roku po jeho ukončení a spracovaní všetkých získaných údajov.

Viac informácií o medzinárodnom projekte World of Work nájdete TU.

 

Erasmus +Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Číslo projektu: 2015-1-SK01-KA201-008942, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info