• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Poďte s RAABE v auguste na bezplatné školenia pre základné školy

Pridané: 30.06.2016 12:00:00 Počet zobrazení: 1514

30 Jún 2016

Po úspešnej celoslovenskej roadshow pre materské školy organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko sériu bezplatných školení vo vybraných mestách Slovenska aj pre pedagógov prvého a druhého stupňa základných škôl. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na 1. stupni ZŠ a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírodovedným predmetom u žiakov na 2. stupni ZŠ budú hlavnými cieľmi augustových vzdelávacích podujatí.

Celoslovenskú roadshow bezplatných školení pre pedagógov základných škôl organizuje RAABE v termíne od 18. do 26. augusta 2016 v siedmich mestách Slovenska: V Košiciach, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši, Trenčíne, Nitre a v Bratislave. O konkrétnych miestach konania školení bude RAABE informovať prostredníctvom mailu a tiež stránok www.skolskyportal.sk www.raabe.sk

Školenie pre 1. stupeň ZŠ – Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú?

„Augustovou roadshow chceme upozorniť na potrebu rozvoja čítania s porozumením na 1. stupni ZŠ a tiež dôležitosť čítania pre praktický život. Zameriame sa na vysvetlenie pojmov funkčná gramotnosť, čitateľská gramotnosť a súvislosti medzi nimi. Kým čitateľská gramotnosť nám umožňuje porozumieť čítanému textu, funkčná gramotnosť nám umožňuje využívať vedomosti získané čítaním pri riešení rôznych životných situácií.  Účastníkom školení priblížime konkrétne problémy žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti, ktoré sa prejavili v priemerných až podpriemerných výsledkoch  pri testovaní čitateľskej gramotnosti v štúdiách PISA a PIRLS,“ predstavila zameranie roadshow pre základné školy Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

V praktickej časti nebude chýbať prezentácia konkrétnych príkladov rozvíjania čitateľskej gramotnosti na hodinách prírodopisu a iných vyučovacích predmetov s pracovnými zošitmi z RAABE – Prírodoveda pre 3. ročníkTajomstvá sveta. „Tieto pracovné zošity môžu uľahčiť prácu učiteľa na hodinách a umožnia mu pripraviť žiakov na prácu s textom. Úlohy sú zamerané na rôzne čitateľské stratégie ako napr.: vyhľadávanie informácií, ich hodnotenie, pochopenie textu a vyjadrenie vlastného stanoviska k téme textu a vedú žiakov k tomu, aby čítanie prepájali so svojimi predošlými vedomosťami a skúsenosťami,“ povedala lektorka augustových RAABE školení Mgr. Libuša Bednáriková.

Kto je Mgr. Libuša Bednáriková

V roku 2009 absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako učiteľka predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, výtvarná a etická výchova na viacerých školách v Bratislave (SPŠE Karola Adlera, ZŠ Karloveská 61,  QSI, International School of Bratislava). Od  júna 2014 pôsobí na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave ako učiteľka slovenského jazyka a anglického jazyka. Od roku 2013 spolupracuje s Raabe pri tvorbe testov a pracovných listov zo slovenského jazyka.

Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú?

Školenie pre 2. stupeň ZŠ – Máme radi prírodné vedy

„V rámci bezplatných školení pre učiteľky druhého stupňa ZŠ predstavíme koncepciu učebnice fyziky pre 6. ročník ZŠ, ktorá má pracovno-náukový charakter a do značnej miery sa líši od predchádzajúcich učebníc. Pre učiteľa je preto dôležité, aby okrem učebníc mal k dispozícii aj metodické pokyny objasňujúce zámer autorov, poznámky k realizácii aktivít, výsledky meraní, prípadne riešenie úloh. Takisto by sme účastníkom školení chceli vôbec po prvý raz predstaviť východiská pre celkom novú metodickú príručku pre učiteľa k učebnici fyziky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom,“ priblížila zámery školení pre druhý stupeň ZŠ ich lektorka, doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

V novej metodike napríklad učitelia nájdu aj to, ako sa dajú prelievať plyny, ako určovať hustotu vzduchu a propán-butánu, ako skúmať z akého materiálu sú zhotovené matice a aká je hustota ryže. Metodika tiež prinesie návody ako merať vitálnu kapacitu pľúc, či dokonca ako sa zahrať s kvapkami a alobalom. A podobné praktické aktivity z učiva šiestackej fyziky si budú môcť priamo naživo vyskúšať spolu s lektorkou aj účastníci bezplatnej roadshow.

Kto je doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave ako docentka na Oddelení didaktiky fyziky. Vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia žiakov. Je editorkou a spoluautorkou niekoľkých pracovných zošitov z fyziky a metodických materiálov pre učiteľa. Recenzuje učebnice, pracovné zošity a iné materiály z fyziky pre základné a stredné školy. Aktívne sa v pozícii lektora zúčastňuje akcií určených učiteľom fyziky.

Máme radi prírodné vedy

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info