• Hlasovanie spustené
 • Učiteľ nie je Google 5
 • diabetes
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší
Späť

Odborné metodiky RAABE v národnom projekte

Pridané: 09.01.2014 11:45:00 Počet zobrazení: 2218

09 Január 2014

RAABE už 15 rokov pripravuje odbornú literatúru a materiály zamerané aj na žiakov s poruchami učenia a správania určené pre všetkých pedagógov a tiež špeciálnych pedagógov pracujúcich s deťmi, pri ktorých sú alebo by mohli byť diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP).

Tento rok sa RAABE úspešne podieľa na realizácii národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

Národný projekt realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Národný projekt sa uskutočňuje v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji pre 1300 zapojených ZŠ a 82 poradenských zariadení CPPPaP a CŠPP.

Národný projekt je určený pre žiakov ZŠ so ŠVVP, psychológov, špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov pracujúcich v ZŠ a v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy.

Zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnanosti a efektívna príprava žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády.

Čo získa ZŠ zapojená do národného projektu:

 • zasieťovanie prostredníctvom dátového úložiska, s ktorým bude zdieľať najaktuálnejšie informácie z poradenského procesu,
 • online prístup do dátového úložiska s prístupom k moderným diagnostickým nástrojom a metodikám zameraným na kariérové poradenstvo pre žiakov so ŠVVP a najnovším informáciám z poradenského systému v SR,
 • zabezpečenie systémového riešenia problematiky žiakov so ŠVVP v spolupráci so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi,
 • odborná spolupráca, činnosť v expertných skupinách a modernizácia edukačného procesu pre výchovných poradcov,
 • diagnostické testy:
    COMBI - poradenský nástroj pre potenciálu osobnosti jednotlivca, definovanie jeho záujmov, schopností,
    intelektového potenciálu, zručností, praktickej pripravenosti na život, osobných vlastností, študijných
    predpokaldov a predpokladov pre profesijné uplatnenie sa na trhu práce
    Test merania technického talentu
    Test Učebné štýly žiakov
    Test technicko-praktického porozumenia
 • odborné metodiky RAABE:
    1. Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí
    2. Nástrahy dnešnej doby
    3. Sila osobnosti
    4. Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
    5. Výchovné poradenstvo a voľba povolania I.
    6. Výchovné poradenstvo a voľba povolania II.
    7. Čo robiť keď...
    8. Sociálne vzťahy a problémy na školách
    9. Poradenstvo v škole
  10. Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie
  11. Poruchy učenia, intelektu a ďalšie poruchy podľa MKCH 10
  12. Manažment triedy
  13. Pomoc v praxi

Súvisiace linky:
RAABE odborné metodiky
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Národný projektPrihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info