• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Nové možnosti v komunikácii škola – učiteľ – žiak

Pridané: 08.12.2015 14:00:00 Počet zobrazení: 2013

08 December 2015

Komunikácia medzi rodinou a školou bola jednou z hlavných tém na RAABE konferencii ŠKOLA 2015/2016. V Bratislave, rovnako tak aj v Košiciach, to bol práve workshop venovaný dialógu medzi učiteľom a rodičmi, ktorý sa stretol s veľkým záujmom účastníkov konferencie. Viete, aké sú nové trendy v komunikácii týchto dvoch strán?

Komunikácia učiteľov a školy s rodičmi sa za posledné roky neuveriteľne zmenila. Rodičia sa čoraz aktívnejšie zapájajú do chodu školy. Prostredníctvom rady školy tak napríklad spolurozhodujú o zásadných otázkach organizácie školy, podieľajú sa na školských aj mimoškolských akciách či majú možnosť spolurozhodovať o výbere učebníc, ktoré v konečnom dôsledku spolufinancujú.
Jedným z najčastejších stretov medzi rodičom a učiteľom, resp. školou bývajú situácie, keď sa u žiaka objavia prvé príznaky niektorej z porúch učenia. Od toho momentu je to práve správne zvolený spôsob komunikácie s rodičmi, ktorý môže ovplyvniť riešenie problémov s učením. Správne zvolený postup a vhodne volené slová sú tie, ktoré prispievajú k zmenám u žiakov v tom pozitívnom zmysle slova.

Správanie detí – spoločný problém učiteľa a rodiča
V tejto súvislosti napríklad na konferencii ŠKOLA 2015/2016 z úst skúsenej lektorky odznelo okrem iného aj to, že ani samotní rodičia často nevedia, ako postupovať pri riešení problémov svojho dieťaťa. „Namiesto rozhovoru s triednym učiteľom, radšej oslovia priamo riaditeľa školy, ktorý však nemusí byť vždy dostatočne informovaný o vzniknutom probléme. Tu by mali školy rodičom ukázať mapu kompetencií, aby bolo jasné, na koho sa obrátiť s daným problémom," povedala Mgr. Zuzana Vojtová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
Ako tvrdí: „Učiteľ by sa mal v komunikácii s rodičmi držať osvedčených postupov: viesť rozhovor pozitívne, vyjadrovať fakty, nie dojmy, konkretizovať problém (nehovoriť všeobecne), pri viacerých problémoch určiť prioritný, nechať rodiča vyjadriť sa k problému, povzbudzovať rodiča, uznať jeho výchovu a snahu, hľadať spoločné riešenie, určiť kroky riešenia, ako aj merateľné ciele".
Prioritou pre rodiča aj školu by, podľa jej slov, malo byť dieťa a zvládnutie jeho problémov. A to sa dá dosiahnuť len spoločným hľadaním optimálneho riešenia. Komunikácia by mala prebiehať pravdivo, no zároveň aj citlivo a ústretovo. „Správanie detí v škole je totiž vždy spoločným problémom rodiča a učiteľa a motiváciou by malo byť jeho vyriešenie," hovorí Zuzana Vojtová.

Európsky unikát zo Slovenska: KomposyT – jedna z možností pomoci
Vedeli ste o tom, že učitelia, ale aj rodičia sa môžu pri problémoch s výchovou a vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami obrátiť na systém s názvom KomposyT, ktorý realizuje práve Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie? Viete, že podľa najnovších zistení až 10 % žiakov z celej populácie detí trpí takýmito problémami? Aj vzhľadom na toto pomerne vysoké, a žiaľ stále stúpajúce číslo, sa ukazuje nanajvýš potrebné nachádzať nové cesty, ako deťom a rodinám v týchto situáciách pomáhať. Vďaka KomposyTu je už dnes možná online diagnostika žiakov s poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov či deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt KomposyT ako európsky unikát prináša do centier poradenstva a 1200 základných škôl digitalizované psychodiagnostické testy, dotazníky, ako aj rozsiahlu knižnicu metodík, ktoré prinášajú psychológom, špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom, ale takisto aj rodičom množstvo užitočných a odborných informácií. Vedeli ste, že práve tieto metodiky vznikli v odbornom nakladateľstve RAABE?

Viac informácií o metodikách RAABE v systéme KomposyT nájdete TU.

„V praxi sa stáva, že napríklad rodičia žiaka s poruchou učenia preferujú, aby ich dieťa študovalo v škole, ktorá si vyžaduje zvýšené nároky na teoretické štúdium, čítanie či písomnú prípravu. Poradca na základe komplexnej diagnostiky poskytne rodičom aj žiakom informácie, odborné poradenstvo a zorientuje ich vo svete povolaní, ktoré sú pre žiaka vhodnejšie a v ktorých bude aj úspešnejší a spokojnejší," uviedla ešte pri spustení projektu Monika Hucáková, hovorkyňa Ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie. Podľa jej slov, vďaka digitalizácii vybraných pomôcok a informácií v systéme KomposyT môžu registrovaní odborníci komunikovať medzi sebou na vyššej úrovni.

Len pripomeňme, že elektronický projekt s názvom Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí – KomposyT pred časom ocenila odborná porota v rámci súťaže ITAPA 2015 a bodoval aj v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2015.

Odborné nakladateľstvo RAABE si uvedomuje naliehavosť riešenia problému vzdelávania detí so špecifickými poruchami učenia, ako aj ich možnosti ďalšieho uplatnenia na trhu práce. Problematike porúch učenia, ako aj možnostiam ich nápravy sa venuje dlhodobo a systematicky. O programe KomposyT sa hovorilo aj na RAABE konferencii Učiteľ nie je Google 2.

Pozrite si video, v ktorom o projekte KomposyT hovorí PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD., predsedníčka Riadiaceho výboru národného projektu VÚDPaP.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info