• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Bez registračnej pokladnice aj po 1. apríli 2015

Pridané: 25.02.2015 10:51:26 Počet zobrazení: 980

25 Február 2015

Pre viacero otázok, súvisiacich s novou povinnosťou mať v ambulancii registračnú alebo virtuálnu pokladnicu, vám tentoraz dáme odporúčanie, ako sa tejto povinnosti vyhnúť. Celú problematiku zastrešuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“), ktorý upravuje podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb prijímaných v hotovosti na území Slovenskej republiky.

Povinnosť evidovať tržby elektronickou registračnou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou sa vzťahuje len na podnikateľov, ktorí prijímajú platby za predaj tovaru alebo služieb v hotovosti. V zmysle ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) zákona o ERP nemajú túto povinnosť podnikatelia, ktorí neprijímajú tržby za predaj tovaru alebo služieb v hotovosti, ale prijímajú platby výhradne bezhotovostne.

Bezhotovostné prijatie platby je prijatie platby prostredníctvom banky alebo pošty. V praxi to znamená, že ak za predaný tovar alebo poskytnutú službu vystavíte faktúru a pacient ju uhradí buď bankovým prevodom, vkladom na váš účet priamo v banke alebo poštovou poukážkou na pošte, nemáte povinnosť mať registračnú alebo virtuálnu pokladnicu vo svojej ambulancii ani po 1. apríli 2015.

Spracovala: Ing. Mgr. Dagmar Čierna, daňový poradca

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info