• Hlasovanie spustené
 • Učiteľ nie je Google 5
 • diabetes
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší
Späť

Ani povinná školská dochádzka v zahraničí nemusí byť problém. Ak viete ako na to...

Pridané: 18.03.2016 14:30:00 Počet zobrazení: 1989

18 Marec 2016

Žijeme v globalizovanom svete. Je pomerne bežné, že rodičia cestujú za prácou do zahraničia a deti idú s nimi. V takom prípade musia školu požiadať o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Neviete, ako postupovať v prípade, že žiak, ktorého ste prijali do vašej školy, žije s rodičmi v zahraničí a mal by si tam plniť povinnú školskú dochádzku? Radi by ste kompetentne poradili zákonným zástupcom svojich žiakov, ako postupovať pri vycestovaní do zahraničia? Chcete mať jasno v metodických postupoch vedenia školy v takýchto situáciách? Potrebujete si ujasniť, na ktoré právne normy sa obrátiť v prípade plnenia povinnej školskej dochádzky v zahraničí žiakmi s trvalým pobytom v SR?

Na nasledujúcich riadkoch vám prinesieme prehľad činností, ktoré musí v tejto súvislosti v procese administratívno-správnych aktov vedenie školy riešiť. Všetky tieto informácie nájdete v najnovšej publikácii RAABE s názvom Zákony v školskej praxi, ktorá vychádza so zámerom zorientovať riaditeľov aj zodpovedných zamestnancov školy v množstve zákonov, vyhlášok, nariadení, smerníc a pokynov nielen ministerstva školstva, ktoré upravujú všetky oblasti činnosti a prevádzky škôl a školských zariadení. V jednotlivých kapitolách a článkoch nájdu učitelia a riaditelia škôl zrozumiteľný výklad právnych predpisov platných pre základné, stredné aj špeciálne školy.

Odpovede na aké otázky prináša:

 • Môže pedagogickú činnosť asistenta učiteľa vykonávať aj vychovávateľ v ŠKD?
 • Orientujete sa v problematike príspevkov štátu na pohybové aktivity, školu v prírode a ich zúčtovania?
 • Poznáte základné povinnosti školy vo vzťahu k požiarnej ochrane?
 • Viete ako nakladať s odpadmi z vašej školskej jedálne podľa zákona Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov?
 • Akým spôsobom a z akých dôvodov sa môže škola ukončiť pracovný pomer so svojím zamestnancom?
 • Viete ako vypracovať interné smernice školy?
 • Potrebujú učitelia odbornú prípravu v súvislosti s narastajúcim problémovým správaním žiakov a kriminalitou mládeže?
 • Viete ako zapracovať do školského poriadku priestupkovú a trestnú zodpovednosť žiakov?
 • Poznáte postup pri finančnej kontrole a audite v škole? Kto ju vykonáva?


Z OBSAHU PUBLIKÁCIE VYBERÁME PRE VÁS: Metodika postupnosti krokov kmeňovej školy

Treba sa dôkladne oboznámiť s § 25 školského zákona, ktorý stanovuje podrobnosti o vzdelávaní žiaka mimo územia SR.
Ak má riaditeľ školy v pláne povoliť individuálne vzdelávanie v zahraničí, treba si naštudovať aj § 24 školského zákona.

Kroky školy:

1.Vyžiadanie doručenia vzdelávacích dokumentov (učebný plán, vzdelávací program, kurikulum a pod.) školy príbuzného typu, ktorú žiak navštevuje v zahraničí.

2. Príprava tlačiva žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Je vhodné, keď túto žiadosť pripraví škola pre rodičov, aby obsahovala všetky náležitosti odseku 2 §25 školského zákona:

• meno, priezvisko žiaka,
• bydlisko žiaka v SR,
• rodné číslo žiaka,
• adresu bydliska v zahraničí,
• názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území SR, ktorú bude žiak navštevovať.
• V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo, aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí.

3. Informovanie zákonného zástupcu žiaka o jeho zákonných povinnostiach – ústne, resp. formou informačného bulletinu, na webovom sídle školy a pod.


Do 30 dní po vycestovaní je zákonný zástupca žiaka navštevujúceho školu obdobného typu v zahraničí povinný oznámiť názov a adresu školy v zahraničí:

• v prípade, že ju nepoznal pred vycestovaním do zahraničia,
• resp. potvrdí školu uvedenú v žiadosti.

Následne je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu, vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje v plnení PŠD mimo územia SR v novom školskom roku.


Keďže zákon presne nešpecifikuje, že treba predložiť potvrdenie o návšteve školy, iba uvádza povinnosť „predložiť doklad", potvrdenie školy nie je potrebné. Stačí vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o návšteve školy v zahraničí s uvedením presného názvu a adresy školy.


1. Na základe žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka vydá riaditeľ školy rozhodnutie o povolení plniť PŠD mimo územia SR, resp. rozhodnutie o povolení individuálneho vzdelávania v zahraničí.


2. Na základe žiadosti zákonného zástupcu (súčasť žiadosti o povolenie plniť PŠD v zahraničí) poskytne kmeňová škola žiakovi učebnice a učebné texty z predmetov, z ktorých sa predpokladá, že bude žiak vykonávať komisionálne skúšky.


3. Kmeňová škola vopred informuje zákonných zástupcov o povinnosti vykonať komisionálne skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ v kmeňovej škole.


Zákonný zástupca maloletého žiaka požiada riaditeľa školy o možnosť vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.


4. Dohodne so zákonnými zástupcami žiaka, ktorý plní PŠD mimo územia SR, termíny komisionálnych skúšok v dostatočnom predstihu toho školského roka, v ktorom chce žiak skúšku vykonať.


Zákonní zástupcovia sú povinní požiadať o povolenie vykonať predmetové komisionálne skúšky.


5. Riaditeľ kmeňovej školy, v ktorej má žiak skúšky absolvovať, určí:

a) vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať,
b) obsah skúšky a očakávaný výkon žiaka v zmysle vzdelávacieho štandardu,
c) miesto a termín skúšky (dátum a čas) po prerokovaní so zákonnými zástupcami žiaka a
d) vydá rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúšku z konkrétnych vyučovacích predmetov najneskôr 15 dní pred ich konaním.

Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.


1. Samotnej skúške predchádza v škole interná príprava, ktorá pozostáva z viacerých krokov. Jedným z nich je poverenie príslušného metodického orgánu riaditeľom školy prípravou skúšky (metodické združenie, predmetovú komisiu):

• druh, obsah a rozsah skúšky,
• zadanie písomných/ústnych úloh,
• vzorové riešenie písomných/ústnych otázok/úloh,
• kritériá hodnotenia a klasifikácie.

Chcete vedieť, ako postupuje pri príprave skúšky metodický orgán? Pokračovanie tejto témy prináša publikácia Zákony v školskej praxi.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info