• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Aby čítanie kníh nebolelo...

Pridané: 03.11.2014 16:15:00 Počet zobrazení: 3005

03 November 2014

Uvedomujúc si význam predškolského vzdelávania, v ktorom si dieťa osvojuje rozhodujúce predpoklady na zvládnutie aj čitateľských a pisateľských schopností vo svojom budúcom živote, prináša nakladateľstvo RAABE na trh odborných publikácii brožúru Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity, určenú najmä učiteľkám v materskej škole. Námety na rozvoj zručností v nej však nájdu aj rodičia.

Vedeli ste, že schopnosť osvojiť si čítanie sa formuje v ranom veku a „čitateľom" sa dieťa stáva prakticky už v čase, keď „len" listuje v knihe alebo mu mama číta rozprávky a riekanky? Okrem zrakového a sluchového vnímania, intelektového potenciálu a pamäte, sa dnes veľká pozornosť upriamuje predovšetkým na rečové a jazykové schopnosti 5-6 ročných detí. Práve veku primeraná komunikácia a reč sú totiž významným predpokladom pre úspešné osvojenie si čítania ako jedného zo základných spôsobov učenia.

Rešpektujúc súčasné trendy nakladateľstvo RAABE v spolupráci s dvojicou autoriek (PaedDr. Jana Oriešková a Mgr. Milena Lučivjanská) aktuálne uvádza do predaja publikáciu, ktorá má ambíciu priniesť do praxe materských škôl konkrétne námety a aktivity ako podporovať komunikačné zručnosti detí, rozvíjať slovnú zásobu, fantáziu, tvorivosť ale aj podnecovať záujem o čítanie. „Vychádzame z toho, že len správne osvojené zručnosti v tejto oblasti budú dobrým predpokladom úspešného procesu vzdelávania. Naším cieľom je podporiť rozvoj elementárnych „čitateľských" schopnosti, zručností a návykov detí predškolského veku," predstavila novinku v podobe 150-stranovej brožúry Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

Predčitateľská gramotnosť

MOŽNOSŤ PRELISTOVANIA

O knihe: Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity
Obsahom teoretickej časti brožúry je informácia o učebných štýloch, rozvíjaní predčitateľskej gramotnosti, prostredí materskej školy, úlohe učiteľky, význame predčitateľskej gramotnosti – a to všetko vzhľadom ku komplexnému vnímaniu osobnosti dieťaťa v procese učenia sa. „Za originálne je možné pokladať usporiadanie edukačných aktivít podľa jednotlivých jazykových rovín, prostredníctvom čoho upozorňujeme na dôležitosť neopomenúť žiadnu z nich pri podnecovaní predčitateľskej gramotnosti detí," povedala PaedDr. Jana Oriešková, jedna z autoriek novej publikácie. „Dúfame, že publikácia sa stane pre kolegyne v praxi prínosným metodickým materiálom, ktorý im prostredníctvom podrobného rozpracovania konkrétnych edukačných aktivít poskytne zrozumiteľný "návod" na rozvíjanie komplexu jazykových spôsobilostí v uvedených rovinách jazyka. Ak budú učiteľky materských škôl vo svojej edukácii cieľavedome a systematicky využívať vhodné metódy a stratégie rozvíjania predčitateľskej gramotnosti, pri ktorých sa hlavným aktérom diania stane dieťa, naše deti získajú dôležité základy pre budúce čítanie a písanie a aktívne využívanie jazyka v zmocňovaní sa sveta písanej kultúry," upozornila na význam rozvíjania predčitateľskej gramotnosti u detí Jana Oriešková.

Predčitateľská gramotnosť

 

 

 

Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity
Počet strán:
150
Formát:
A5
Typ produktu:
brožúra

 

 Čo ste možno o reči predškoláka nevedeli...
• Jednou z podmienok na úspešné zvládnutie čítania je jazyková citlivosť a gramaticky správna reč s primeranou dĺžkou viet (viacslovné vety so spojkami).
• V predškolskom veku by sa u detí nemali vyskytovať gramaticky nesprávne tvary slov, napríklad: dva okuliare, videl troch mravci, ona prišiel domov.
• Dieťa pred nástupom do školy by malo zvládnuť prerozprávanie príbehu či prežitej udalosti. Rozprávanie príbehu má byť u šesťročných detí jasné, v správnej následnosti udalostí, výstižné, plynulé a s použitím súvetí.
• Ďalšou dôležitou schopnosťou pre čítanie je uvedomovanie si zloženia slov zo slabík a hlások.
• Pred vstupom do prvého ročníka by mala byť u dieťaťa rozvinutá aj schopnosť tzv. fonologického uvedomovania. Tá sa rozvíja v postupnosti:
1. rýmovanie slov (nos — kos),
2. delenie slov na slabiky (to-pán-ky),
3. identifikovanie prvej hlásky v slove (slovo pec sa začína na P),
4. identifikovanie poslednej hlásky v slove (slovo pec sa končí na C),
5. identifikovanie hlások v slove (pes = P-E-S)
6. hra s hláskami v slovách a zámeny hlások (vynechaním N v slove „okno" vznikne „oko").

TIPY NA HRY:
HRA NA ROBOTA: dieťa ako robot slabikuje slová
HRA NA VYTLIESKAVANIE MIEN PREDMETOV: dieťa vytlieskava mená predmetov, ktoré vidí pri ceste autom, alebo autobusom (au-tá, kve-ty, pa-ne-lá-ky)
HRA NA SLOVÁ: dieťa má za úlohu vymyslieť čo najviac slov na rovnakú hlásku (L: lata, Laco, lyžica).

...a nezabudnime na pamäť
V oblasti kognitívnych schopností je pre dieťa – budúceho žiaka nevyhnutná pamäť, ktorá sa prejavuje v schopnosti osvojiť si krátke básničky, piesne či riekanky. Pamäť je schopnosť, ktorú dieťa potrebuje na zapamätanie písmen, slov, ich významu a tiež na zapamätanie prečítaného textu.

TIPY NA HRY:
HRA NA REŤAZENIE SLOV: Účinná je hra, v ktorej má dieťa za úlohu zapamätať si 4 až 5 slov. Rodič/učiteľ povie dieťaťu niekoľko slov (napr. pes, mačka, sliepka, hus, myš) a dieťa ich má zopakovať v presnom poradí.
ZAPAMÄTANIE OBRÁZKOV: Tréning zrakovej pamäte. Dieťa si má zapamätať 4 — 6 vyložených pexesových kariet, tie sa potom otočia a dieťa ich ma v presnom poradí vymenovať.

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info